Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji Orbitvu

Ogólne uwagi

Niniejsze ogólne warunki gwarancji (“Gwarancja”) mają zastosowanie do produktów („Sprzęt”, „Produkty”), oraz oprogramowania („Oprogramowanie”) wytwarzanych przez firmę Orbitvu sp. z o. o. (“ORBITVU”), sprzedawanych pod marką ORBITVU, które zostały nabyte przez klientów (“Klient”) na terytorium Polski.

O ile nie sprecyzowano inaczej, w innej pisemnej umowie, podpisanej przez autoryzowanego przedstawiciela Orbitvu, niniejsza Gwarancji stanowi wyłączną gwarancję udzielaną Klientowi i zastępuje wszelkie inne gwarancje lub warunki, wyraźne lub domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, wcześniejsze ustalenia z przedstawicielami i pracownikami Orbitvu oraz informacje zawarte w literaturze handlowej Orbitvu.

Orbitvu zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Gwarancji. Jeśli jakiekolwiek zapisy w niniejszej Gwarancji stoją w sprzeczności z istniejącym prawem, teraz lub w przyszłości, czyniąc je nieważnymi, to nie powoduje to nieważności innych zapisów.

Warunki gwarancji na Sprzęt

Orbitvu gwarantuje, że Sprzęt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji.

Okres obowiązywania Gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu lub w dniu zakończenia prac instalacyjnych wykonywanych przez Orbitvu.

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy przy normalnym użytkowaniu.

Przez normalne użytkowanie rozumie się korzystanie ze Sprzętu, w sposób jaki został określony w instrukcji obsługi, przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

Warunki niniejszej gwarancji obowiązują od momentu zapłaty pełnej kwoty za sprzęt.

W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Orbitvu, oceni awarię i według własnego uznania zaproponuje jeden ze sposobów usunięcia awarii:

 • Naprawa Sprzętu przez Orbitvu w siedzibie Orbitvu
 • Wymiana wadliwej części przez Klienta (patrz: „Części wymienialne przez klienta”)
 • Serwis Sprzętu na miejscu u Klienta
 • Wymiana Sprzętu na nowy lub równorzędny
 • Refundacja pełnej kwoty zapłaconej za Sprzęt

Naprawa Sprzętu przez Orbitvu w siedzibie Orbitvu

W przypadku konieczności naprawy Sprzętu w siedzibie Orbitvu, Klient na swój koszt prześle wadliwy Sprzęt do naprawy. Orbitvu na swój koszt prześle naprawiony sprzęt do Klienta. Orbitvu ma 10-dni roboczych na naprawę Sprzętu od momentu otrzymania do momentu wysyłki Sprzętu do Klienta.

Części wymienialne przez Klienta

Części wymienialne przez Klienta, to niektóre podzespoły lub części, które zostały zidentyfikowane przez Orbitvu jako wadliwe, a które przy użyciu instrukcji, filmów instruktażowych, itp., mogą być samodzielnie wymienione przez Klienta np. oświetlenie, podzespoły sterujące, silniki, zasilacze itp.

Serwis Sprzętu na miejscu u Klienta

W przypadku gdy Orbitvu stwierdzi, że Sprzęt wymaga serwisu na miejscu u Klienta, Klient jest zobowiązany do udostępnienia osobom przeprowadzającym serwis: pełnego dostępu do Sprzętu; możliwości użycia odpowiednich narzędzi, oprogramowania, sprzętu pomiarowego itp.; odpowiedniej przestrzeni roboczej pozwalającej na bezpieczną pracę; nieograniczonego dostępu do wymaganych serwisem i bezpieczeństwem mediów i zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych: prądu elektrycznego, wody, wentylacji, światła, odpowiedniej temperatury i wentylacji, dostępu do internetu. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za usunięcie przeszkód w swobodnym dostępie do Sprzętu, według wymagań personelu wykonującego serwis, w tym mebli, innego sprzętu, składowanych materiałów, itp.

Wyłączenia

Orbitvu, według swojego własnego uznania, nie będzie zobligowane warunkami niniejszej gwarancji lub może zażądać dodatkowej zapłaty za naprawę Sprzętu, w przypadku gdy wadliwy Produkt: (a) został zmodyfikowany przez Klienta; (b) Produkt został uszkodzony w wyniku naprawy przez nieautoryzowaną przez Orbitvu serwis/osobę; (c) Produkt został uszkodzony w wyniku wypadku, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, nieprzestrzeganiem warunków użytkowania, lub innych przyczyn nie leżących po stronie Orbitvu;

Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu w tym m.in. koła napędowe, podkładki akrylowe, tła, blendy, lampy fluorescencyjne itp., o ile ich wada wynika z normalnego zużycia.

Warunki gwarancji na Oprogramowanie

ORBITVU gwarantuje, że funkcjonalność oprogramowania będzie zasadniczo zgodna z publikowaną specyfikacją dla określonego sprzętu (PC, marki i modelu aparatu) i wersji systemu operacyjnego, przez okres czasu 12 miesięcy od daty zakupu. Dodatkowo Orbitvu gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od błędów krytycznych uniemożliwiających jego funkcjonowanie.

(1) W okresie Gwarancji Orbitvu będzie świadczył dla Klientów usługi wsparcia technicznego:

 • Telefoniczne wsparcie techniczne podczas godziny pracy Orbitvu (8:00 – 16:00 CET)
 • Wsparcie za pomocą e-mail – ORBITVU będzie odpowiadało na zapytania drogą e-mail maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych
 • Wsparcie online – 24/7/235 wsparcie online na dedykowanej stronie internetowej
 • Darmowe aktualizacje Oprogramowania i aktualizacje z dedykowanej strony internetowej
 • Krytyczne poprawki błędów
 • Nie krytyczne poprawki błędów
 • Poprawa funkcjonalności

W celu efektywnego potwierdzenia wady w Oprogramowaniu, zgłoszenia wady przez Klienta powinno zawierać co najmniej:

 • Opis problemu, wraz z opisem kroków które należy wykonać, aby problem wystąpił
 • Wersja i typ systemu operacyjnego, na którym jest zainstalowane Oprogramowanie (o ile dotyczy)
 • Wersja i typ przeglądarki internetowej (o ile dotyczy)
 • Model aparatu fotograficznego (o ile dotyczy)
 • Wersja i typ Oprogramowania Orbitvu
 • Model sprzętu Orbitvu, z którym współpracuje wadliwe Oprogramowanie (o ile dotyczy)

Na prośbę Orbitvu, Klient umożliwi zdalny dostęp do komputera za pomocą odpowiedniego oprogramowania (np. Teamviewer, Logmein). W tym celu Klient zainstaluje na komputerze, na którym jest zainstalowane Oprogramowanie, wskazane przez Orbitvu oprogramowanie i zapewni podłączenie komputera do sieci internet.

W przypadku stwierdzenia wady w oprogramowaniu przez Klienta, ORBITVU, określi według swojego własnego uznania, jeden z następujących poziomów problemów:

 • Błędy krytyczne – błędy oprogramowania, które nie pozwalają używać sprzętu lub Oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem
 • Błędy niekrytyczne – błędy programowe, które nie uniemożliwiają używania Oprogramowania i Sprzętu
 • Nowa funkcjonalność – problemy, które nie stanowią problemu w użytkowaniu a stanowią rozszerzenie funkcjonalności Oprogramowania

W przypadku wystąpienia problemu w Oprogramowaniu, ORBITVU zapewni następujący sposób rozwiązania problemu w zależności od poziomu błędu:

 • błędy krytyczne – według swojego własnego uznania, Orbitvu zapewni nową wersję Oprogramowania (aktualizacja) w terminie do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia błędu przez personel Orbitvu, lub udzieli informacji o nowej konfiguracji sprzętowej, która będzie rozwiązywać problem.
 • błędy niekrytyczne – ORBITVU zapewni rozwiązanie problemu przy następnej aktualizacji oprogramowania, nie później niż 3 m-ce od momentu potwierdzenia błędu przez personel Orbitvu
 • Nowa funkcjonalność – ORBITVU, według swojego własnego uznania, będzie decydować czy i kiedy dostarczyć uaktualnioną wersję Oprogramowania, która będzie zawierać nową funkcjonalność

Wyłączenia

Oprogramowanie specjalnie opracowane lub zmodyfikowane według potrzeb Klienta, nie jest objęte niniejszą gwarancją i jest przedmiotem specjalnej umowy z Klientem.

Oprogramowanie Orbitvu wykorzystuje moduły, biblioteki i programy innych dostawców, na które Orbitvu może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu wsparcia technicznego. W przypadku wystąpienia błędów, krytycznych, których nie da się usunąć ze względu na błędy w oprogramowaniu trzecim w określonym powyżej czasie, Orbitvu może według własnego uznania: (a) zaproponować inną wersję Oprogramowania o ograniczonej funkcjonalności; (b) zaproponować inną konfigurację sprzętową; (c) zrefundować koszt Oprogramowania i sprzętu (o ile dotyczy)

Ochrona Danych i Prywatności

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych danych. Przed wykonaniem serwisu przez personel Orbitvu (na miejscu u klienta, w siedzibie Orbitvu lub podczas zdalnego dostępu), Klient musi wykonać kopię zapasową danych oraz usunąć wszelkie informacje poufne oraz prywatne, z komputera na którym jest zainstalowane Oprogramowanie Orbitvu. Orbitvu nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności prawnej, wynikłej z uszkodzenia lub utraty danych oraz ujawnienia informacji niejawnych oraz prywatnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku Orbitvu nie będzie ponosić odpowiedzialności za: (a) roszczenia stron trzecich; (b) szkody szczególne, uboczne, pośrednie ani jakiekolwiek szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, w tym utracone zyski, przychody z działalności gospodarczej, reputację (goodwill) czy spodziewane oszczędności, nawet jeśli zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność, z powodu zwłoki po stronie Orbitvu lub z innego tytułu, ponosi Orbitvu, Klient może być upoważniony do uzyskania od Orbitvu odszkodowania. W każdej takiej sytuacji, bez względu na zaistniałe okoliczności, które stanowią podstawę do roszczeń wobec Orbitvu (włączywszy w to naruszenie postanowień Umowy, niedbalstwo, wprowadzenie w błąd lub inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej), z wyjątkiem zakresu odpowiedzialności, którego, stosownie do obowiązującego prawa, nie można wyłączyć ani ograniczyć, odpowiedzialność Orbitvu ograniczona jest do kwoty odszkodowania za rzeczywiste bezpośrednie szkody poniesione przez Klienta, nie wyższej jednak niż kwota zapłacona przez Klienta za produkt.