Regulamin

Warunki korzystania ze strony internetowej

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania (zwane dalej „Warunkami Korzystania”) ze strony internetowej www.orbitvu.com („Strona Internetowa”) przez wszelkie osoby ją odwiedzające (zwane dalej „Użytkownikami”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej, gdyż zawiera on ważne informacje na temat praw i obowiązków Użytkowników.  Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Korzystania i zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami Korzystania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony Internetowej.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE STRONY INTERNETOWEJ

www.orbitvu.pl to Strona Internetowa administrowana przez Orbitvu Sp. z o.o. (zwana dalej „Orbitvu”). Orbitvu jest spółką zarejestrowaną w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000366154, posiadającą siedzibę pod adresem: ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry oraz posługującą się numerami NIP 6452515131 oraz REGON 241721595.

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do Strony Internetowej ma charakter tymczasowy, a Orbitvu zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania Strony Internetowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Orbitvu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa była niedostępna w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres. Jeśli Użytkownikowi chce zabezpieczyć się przed utratą treści ze Strony Internetowej powinien sam wykonać ich kopię.

Jeżeli Użytkownik wybierze samodzielnie lub otrzyma przydzielony przez Orbitvu kod identyfikacyjny, hasło lub inne informacje udostępniane w ramach procedur bezpieczeństwa Orbitvu (w razie dostępności takich opcji), należy traktować te informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. Orbitvu ma, w każdym momencie, prawo do dezaktywowania kodu identyfikacyjnego Użytkownika lub hasła, niezależnie czy zostały one wybrane samodzielnie przez Użytkownika czy przydzielone mu przez Orbitvu, jeżeli zdaniem Orbitvu Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich działań niezbędnych do zagwarantowania sobie dostępu do Strony Internetowej. Użytkownik zobowiązuje się także zagwarantować, że wszystkie osoby, które mają dostęp do Strony Internetowej za pośrednictwem łącza internetowego Użytkownika, są świadome niniejszych Warunków Korzystania i zobowiązują się ich przestrzegać.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Orbitvu jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Strony Internetowej i materiałów na niej opublikowanych. Materiały te są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wzorów użytkowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do wydrukowania jednej kopii i pobierania fragmentów każdej strony (stron) ze Strony Internetowej na własny użytek osobisty a także informowania innych osób o materiałach opublikowanych na Stronie Internetowej.

Zabrania się Użytkownikowi modyfikowania w jakikolwiek sposób kopii papierowej lub cyfrowej jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych i korzystania z jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio lub grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania w całości lub w jakiejkolwiek części materiałów ze Strony Internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Orbitvu. Jeżeli Użytkownik wydrukował, skopiował lub pobrał jakikolwiek materiał ze Strony Internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków Korzystania, jego prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast zawieszone, zaś Orbitvu dodatkowo zdecyduje, czy Użytkownik zostanie zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia części lub wszystkich kopii materiałów wykonanych przez Użytkownika. 

Korzystanie z materiałów ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z Warunkami Korzystania może narazić Użytkownika także na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) oraz karną za naruszenie praw własności intelektualnej.

INFORMACYJNY CHARAKTER INFORMACJI NA STRONIE

Treści przedstawione na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter ogólnych informacji o Orbitvu i jej produktach i nie zmierzają bezpośrednio do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. W szczególności nie stanowią one wiążącej oferty w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.

Użytkownicy chcący korzystać ze Strony Internetowej w innych celach niż uzyskanie ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, powinni skontaktować się z Orbitvu w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej.

Ze względu na ogólny charakter informacji udostępnianych na Stronie Internetowej oraz szybki rozwój oferowanych produktów, Orbitvu nie gwarantuje, iż informacje takie są zawsze aktualne, kompletne, dokładne lub właściwe. Z tego względu Orbitvu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem z informacji ze Strony Internetowej, jeśli nie zostały one potwierdzone przez Orbitvu w drodze kontaktu z Użytkownikiem (w tym mailowego przez Stronę Internetową).

WGRYWANIE MATERIAŁÓW NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Wszelkie materiały wgrane przez Użytkownika na Stronę Internetową (jeśli taka opcja dostępna będzie na Stronie Internetowej) będą uważane za jawne i posiadane legalnie przez Użytkownika, a Orbitvu ma prawo do korzystania z nich, ich kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim w dowolnym celu. Użytkownik udostępnia dany materiał dobrowolnie, zaś Orbitvu nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Użytkownika ani jakichkolwiek osób trzecich jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z korzystaniem z materiału. Orbitvu nie ma obowiązku weryfikacji i moderowania takich materiałów. Orbitvu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z treścią, dokładnością lub kompletnością materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej przez Użytkownika lub inne osoby korzystające ze Strony Internetowej.. W przypadku gdy jakikolwiek materiał zamieszczony przez Użytkownika na Stronie Internetowej będzie naruszał własność intelektualną lub prywatność jakiejkolwiek osoby trzeciej Orbitvu przysługuje prawo udostępnienia tej osobie trzeciej danych Użytkownika. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zwolnić Orbitvu z roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez Orbitvu z materiałów wgranych przez Użytkownika na Stronę Internetową, oraz pokryć w całości ewentualne koszty zasądzonego lub uzgodnionego wynagrodzenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia, jak również dokonać usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczynić innym słusznym roszczeniom oraz pokryć wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Orbitvu ma prawo usunąć wszelkie materiały lub wpisy Użytkownika widniejące na Stronie Internetowej, jeżeli w opinii Orbitvu taki materiał nie jest zgodny z niniejszymi Warunkami Korzystania, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub wewnętrznymi regulacjami Orbitvu.

WIRUSY, HACKING I INNE NARUSZENIA

Zabrania się niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym lub technologicznie szkodliwym charakterze. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Orbitvu lub do serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze Stroną Internetową. Zabrania się atakowania Strony Internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” DoS lub DDoS.

Powyższe działania Użytkownika mogą narazić go na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) oraz karną przewidzianą polskimi przepisami prawa. 

Orbitvu uprawniony będzie do zgłoszenia naruszenie do odpowiednich organów ścigania i ujawnienia tożsamości atakującego. Użytkownikowi zostanie także natychmiast zawieszone prawo do korzystania ze Strony Internetowej.

Orbitvu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za jakiekolwiek szkody spowodowane przez atak DDoS, działanie wirusów lub innych szkodliwych technologicznie materiałów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały Użytkownika na skutek korzystania przez niego ze Strony Internetowej lub pobierania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów opublikowanych na niej lub na innych stronach internetowych połączonych linkami ze Stroną Internetową.

LINKI NA STRONIE INTERNETOWEJ

W przypadku, gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te znajdują się na Stronie Internetowej wyłącznie w celach informacyjnych. Orbitvu nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub zasobów oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, jak również za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron internetowych lub zasobów.

LINKI DO STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownicy mogą tworzyć linki do Strony Internetowej, o ile jest to dokonywane w sposób legalny i nie zaszkodzi dobremu imieniu oraz renomie Orbitvu, a Użytkownicy nie będą z tego tytułu czerpać korzyści finansowych. Przedmiotowe linki nie mogą w żaden sposób sugerować istnienia jakiegokolwiek związku z Orbitvu, potwierdzenia lub poparcia ze strony Orbitvu, jeżeli takowe nie mają miejsca albo Orbitvu nie chce ich ujawnienia.

Jeśli w ocenie Orbitvu utworzony przez Użytkownika link do Strony Internetowej narusza niniejsze Warunki Korzystania Użytkownik zobowiązany jest do jego usunięcia zgodnie z wezwaniem Orbitvu.

Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać Stronę Internetową w inny sposób niż opisany powyżej, powinien skontaktować się w tym celu z Orbitvu ( np. drogą mailową).

DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej dane mają charakter danych osobowych (np. dane Użytkownika podawane przy korzystaniu z dostępnych na Stronie formularzy kontaktowych) podlegają one ochronie wynikającej z przepisów prawa, którą określa Polityka prywatności Orbitvu (dostępna na Stronie Internetowej oraz przy formularzach kontaktowych na Stronie).

Orbitvu podkreśla, że dane Użytkowników są traktowane jako poufne i są chronione za pomocą środków informatycznych, technicznych, organizacyjnych i prawnych przed ich nieautoryzowanym ujawnieniem i wykorzystaniem. Dane te nie będą w szczególności przekazywane innym osobom i podmiotom dla celów reklamowych lub komercyjnych.

Orbitvu informuje, że Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies i pliki typu local storage, w celu zapewnienia sprawnego działania Strony Internetowej, jej wyświetlania zgodnie z indywidualnymi preferencjami Użytkownika a także w celu obserwacji ruchu na Stronie dla celów statystycznych. Przy wchodzeniu na Stronę Internetową Użytkownik pytany jest o zgodę na wykorzystanie plików cookies oraz informowany jest o sposobach zarządzania tymi plikami na swoim komputerze.

PRZEPISY KONSUMENCKIE

Oferta Orbitvu skierowana jest na potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą, biznesową lub zawodową (firm, przedsiębiorców, osób wykonujących wolne zawody). Strona Internetowa nie służy celom konsumenckim. Do korzystania z niej przez takie osoby nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów.

Jeśli jednak Użytkownik Strony Internetowej jest konsumentem a niniejszy Regulamin byłby w jakiejś części niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, to w tej części zastosowanie znajdują takie przepisy.

SĄDY I PRAWO WŁAŚCIWE

Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z lub odnoszących się do korzystania ze Strony Internetowej będzie polski sąd (jurysdykcja sądów polskich) właściwy miejscowo dla siedziby Orbitvu w Polsce. Jednakże Orbitvu zastrzega sobie prawo do występowania z roszczeniami przeciwko Użytkownikowi z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Korzystania także w kraju zamieszkania danego Użytkownika. Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu.

ZMIANY REGULAMINU

Orbitvu może dokonać modyfikacji niniejszych Warunków Korzystania w dowolnym momencie poprzez zmianę Strony Internetowej. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać Stronę Internetową, zwracając uwagę na wszelkie dokonane zmiany, ponieważ są one wiążące dla Użytkowników. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania mogą być zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu Strony Internetowej.

COMMENTS AND QUESTIONS FROM USERS

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek uwagi, zapytania i zastrzeżenia związane ze Stroną Internetową, zamieszczonymi na niej materiałami lub niniejszym Regulaminem, prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected].